CONTACTS
URALCHEM
6/2, Presnenskaya Naberezhnaya,
Moscow, Russia, 123317
Tel: +7 (495) 721 89 89
Fax: + 7 (495) 721 85 85
E-mail: marketing@uralchem.com